สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

โครงการที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนา

 
csr_6_011.jpg 10-5-2556_14-48-22.jpg
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์หอพระธรรมมณเฑียรวัดกัลยาณมิตร โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ล้วนมีพระราชหฤทัยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของปวงพสกนิกร ทรงริเริ่มโครงการจำนวนมากเพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

 1. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท
 3. โครงการเพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 4. มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
 5. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. อุทยานเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 7. กองทุนศาสตราจารย์เกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สาขาศัลยศาสตร์จำเพาะ (His Majesty King Bhumibol Adulyadej Distinguished Professorship Specialized Surgery)
 8. สนับสนุนหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (The Queen's Gallery)
 9. มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
 10. สนับสนุนสวนปทุมวนานุรักษ์
 11. สนับสนุนโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 12. สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 13. มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 14. สนับสนุนคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
 15. โครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการเผยแผ่ศาสนา

       ฯลฯ