สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

ข่าวทั่วไป

งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12

 

 

     148.jpg

 

   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม 2535) คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดสร้างสวนสาธารณะขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีความมุ่งหวังให้สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานออกกำลังกาย และแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ จึงเกิดเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขึ้น บนพื้นที่ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดให้บริการวันแรกเมื่อ 19 ธันวาคม 2539

     สวนสาธารณะแห่งนี้ยังโดดเด่นด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายทั้งไทยและเทศ สร้างความร่มรื่นอย่างเป็นธรรมชาติ มีลักษณะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ คือมีทั้งพืชเดิมและต่างถิ่นปลูกร่วมในพื้นที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ และเป็นสวนป่าตามแนวพระราชดำริ สะท้อนและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงรักและหวงแหนธรรมชาติ ช่วยปลูกฝังทัศนคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

     สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ยังประกอบด้วย สระน้ำและขอบบ่อ รูปคล้ายอักษร “ส” ผสานกลืนเข้ากับตัวอักษรภาษาอังกฤษ “S” อันเป็นพระปรมาภิไธยแรกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ลานบัว ที่มีอ่างซีเมนต์ฉาบก่อเป็นรูปกลีบบัว โยงระยางด้วยสะพานข้ามทอดสู่จุดศูนย์กลาง ที่ซึ่งกลีบอ่างด้านในพร่างพรายด้วยพันธุ์บัวหายากต่างทวีปที่สลับกันอวดดอกตามฤดูกาล ลานไม้ดอก-เรือนไม้พุ่ม-ซุ้มไม้เลื้อย บริเวณที่ดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่งแต่งแต้มสีสวยสดละลานตาให้แก่สวน ไม้พุ่มและไม้เลื้อยต่างสรรสร้างมิติงามตาและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กหลากชนิด ทำให้สวนแห่งนี้มีชีวิตชีวา ดึงดูดทั้งผู้รักสุขภาพและผู้ชื่นชอบความสุนทรีย์ในธรรมชาติ

 

214.jpg


JEN_7437.jpg

บรรยากาศและพืชพันธุ์ภายในสวน​

 

     เพื่อสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานที่แห่งนี้ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงกลายเป็นพื้นที่จัดกิจกรรม “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” อันเป็นกิจกรรมประกวดพันธุ์ไม้ครั้งใหญ่ของประเทศ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรและผู้เพาะปลูก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะเข้าสู่ครั้งที่ 12 ในปีนี้
นอกจากการประกวดพันธุ์ไม้ชิงถ้วยพระราชทานแล้ว งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ในปีนี้ยังมีอีก 3 โครงการ ได้แก่

  1. นิทรรศการถาวรโครงการพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติในด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเริ่มแรก ทั้งส่วนที่ทรงสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในส่วนของพระองค์เอง
  2. นิทรรศการมีชีวิตแสดงหลักสูตรค่ายของโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ 12 องค์กร จัดเป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้ เพื่ออบรมเยาวชนทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
  3. นิทรรศการโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิต ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของ 28 องค์กรที่น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ไปดำเนินการจนสัมฤทธิ์ผล สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน

     นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายต้นไม้ อุปกรณ์และผลผลิตทางการเกษตร ร้านอาหาร ตลอดจนการสาธิตการทำผ้ามัดย้อม สาธิตการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และการสาธิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ รอให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสัมผัส ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ได้ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 20.00 น. และติดตามกิจกรรมต่างๆ ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/H.M.QueenSirikitPark