สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

อสังหาริมทรัพย์ (ส่วนภูมิภาค)

จังหวัดนครปฐม

เมืองโบราณที่มีความสำคัญและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี ถือเป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศไทย มีศูนย์กลางของเมืองอยู่บริเวณวัดประโทนเจดีย์ในปัจจุบัน และได้มีการอพยพไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นริมแม่น้ำ คือ “เมืองนครชัยศรี”

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พบหลักฐานบ่งชี้ความเป็นเมืองฉะเชิงเทราเป็นครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นแหล่งรวบรวมไพร่พลยามศึกสงครามและเป็นเมืองหน้าด่านด้านตะวันออก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หนึ่งในจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อุดมไปด้วยอารยธรรม ศิลปะวิทยาการ ซึ่งสืบทอดและส่งผลต่ออิทธิพลในยุคสมัยต่อมา จนอาจกล่าวได้ว่าความรุ่งโรจน์ของเมืองแห่งนี้ มีส่วนในการกำหนดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในปัจจุบัน

จังหวัดนครสวรรค์

เมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ปรากฏชื่อในศิลาจารึกว่า “เมืองพระบาง” เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการทำสงครามมาทุกสมัย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้กลายเป็น “ชุมทางสินค้า” และยังปรากฏบทบาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญ

จังหวัดลำปาง

เมืองที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน อบอวลไปด้วยกลิ่นอายเร้นลับของตำนานและเรื่องเล่าต่างๆ มากมาย ซึ่งเกาะเกี่ยวร้อยเรียงต่อเนื่อง เอื้อประโยชน์ในการค้นคว้าศึกษาประวัติศาสตร์ และก่อเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

จังหวัดเพชรบุรี

มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี นับตั้งแต่สมัยทวาราวดี สืบเนื่องต่อมาจนถึงสมัยลพบุรี ดังปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน คือ “โบราณสถานวัดกำแพงแลง” ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถือเป็นเมืองหน้าด่านที่มีความสำคัญในการจัดส่งเสบียงให้แก่กองทัพ

จังหวัดสงขลา

เมืองแห่งนี้คงสถานะเป็นศูนย์กลางการค้าในถิ่นแคว้นแดนใต้ได้เรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งเป็นบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โดย ดาโต๊ะโมกอลล์ หรือ “โมกอลล์” ชาวเมืองสาเลย์ในแถบหมู่เกาะอินโดนีเซีย