สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดสดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย

ที่ตั้ง : ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 นาฬิกา

ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดชลบุรี (ตลาดบน)

โดย

ที่ตั้ง : ถนนวชิรปราการ ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 04.00 – 14.00 นาฬิกา

 

 

การพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เชิงสังคม สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และร้านโกลเด้น เพลซ (Golden Place) สาขาฉะเชิงเทรา

โดย

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายในการบริหารจัดการ พัฒนาพื้นที่ในความดูแลให้เกิดความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนส่วนรวม