สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

จังหวัดลำปาง

ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โดย

เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะส่งเสริมให้ประเทศชาติและประชาชน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นระเบียบ