สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

จังหวัดลำปาง

โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดราชวงศ์จังหวัดลำปาง เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

โดย

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายในการบริหารจัดการ พัฒนาพื้นที่ในความดูแลให้เกิดความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของพื้นที่ รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนส่วนรวม