สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

จังหวัดลำปาง

ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โดย

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายในการบริหารจัดการ พัฒนาพื้นที่ในความดูแลให้เกิดความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของพื้นที่ รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนส่วนรวม