สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

6473ec1cb283d8ce269710fd62ebdf23.jpg

 

     เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะส่งเสริมให้ประเทศชาติและประชาชน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในส่วนภูมิภาค ภายในตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ตลาดราชวงศ์) จังหวัดลำปาง โดยร่วมกับศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” เพื่อให้การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้าถึงประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้น

     การก่อสร้างอาคารดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2562 ภายใต้แนวคิดการออกแบบสถานที่ให้เป็นอารยสถาปัตย์ ที่มีความสวยงาม ทันสมัย สะดวก และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการทุกท่าน ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ประกอบด้วย การให้บริการงานตรวจสุขภาพ ตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ บริการด้านรังสีวินิจฉัย บริการประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด บริการนวดไทย และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพจากงานวิจัย กลุ่มเป้าหมายผู้มาใช้บริการ ได้แก่ กลุ่มคนทำงานบริษัท พนักงาน ข้าราชการ กลุ่มแม่บ้าน หรือผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ มีอายุระหว่าง 30-70 ปี เน้นความสะดวกสบายและคุณภาพของการให้บริการ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.30 น.

     ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง เป็นโครงการที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ในเชิงคุณค่ามากกว่ามูลค่า โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ ได้ยกระดับให้พื้นที่ภายในบริเวณตลาด นอกจากการเป็นแหล่งค้าขายสินค้าและอาหารท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมด้านการดูแลคุณภาพชีวิต และการเอาใจใส่ต่อสุขภาพพลานามัยของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เช่าพื้นที่เป็นอย่างดีในการจัดสรรพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว และจะเป็นต้นแบบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

 

ภายนอกอาคารศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง​

 

08262b7d195d03bafb8649726ae2f7f4.jpg 772e912a3eadd7e9f6f73fb917ac8560.jpg

 

ภายในอาคารศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง

 

Untitled.jpg

 

การให้บริการของศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง​

 

Untitled1.jpg

 

42989e2148133f5f617d7d2e1b604ea7.png