คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 

1.  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล  ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์      
2.  นายเกษม  วัฒนชัย กรรมการ
3.  นายกฤษณ์  กาญจนกุญชร กรรมการ
4.  พันโท สมชาย  กาญจนมณี กรรมการ
5.  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม กรรมการ
6.  พลอากาศเอก อำนาจ  จิระมณีมัย กรรมการ
7.  พลเอก จักรภพ  ภูริเดช กรรมการ
8.  พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต กรรมการ
9.  พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศ กรรมการ
10. นายอำพน  กิตติอำพน กรรมการ
11. พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์ กรรมการ

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562