ประวัติ

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตามที่จะทรงมอบหมาย  พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

พนักงานของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับทุกพระราโชบายมาประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ตลอดทั้งได้ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่สนองพระราโชบายอย่างตั้งใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสร้างความสุขให้ปวงประชา และพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ายั่งยืน ขณะเดียวกันสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะมุ่งมั่นสนองตามพระราโชบายอย่างแข็งขัน ทั้งการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และงานสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความสุขของปวงประชาอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างอนาคต สร้างความมั่นคง และสร้างความดีไว้ให้แก่ประเทศชาติสืบไป

 

 

121761014.png