หนังสือแนะนำ

วัดญาณสังวราราม สืบสานพุทธธรรม (4/4)

วัดญาณสังวราราม เป็นพุทธสถานที่สมเด็จพระญาณวังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้มีพระคุณต่อประเทศ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

วัดญาณสังวราราม สืบสานพุทธธรรม (3/4)

วัดญาณสังวราราม เป็นพุทธสถานที่สมเด็จพระญาณวังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้มีพระคุณต่อประเทศ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

วัดญาณสังวราราม สืบสานพุทธธรรม (2/4)

วัดญาณสังวราราม เป็นพุทธสถานที่สมเด็จพระญาณวังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้มีพระคุณต่อประเทศ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

วัดญาณสังวราราม สืบสานพุทธธรรม (1/4)

วัดญาณสังวราราม เป็นพุทธสถานที่สมเด็จพระญาณวังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้มีพระคุณต่อประเทศ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์