สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

บทความโดย AppSupport

การพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เชิงสังคม สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และร้านโกลเด้น เพลซ (Golden Place) สาขาฉะเชิงเทรา

โดย

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายในการบริหารจัดการ พัฒนาพื้นที่ในความดูแลให้เกิดความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนส่วนรวม

ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

โดย

เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะส่งเสริมให้ประเทศชาติและประชาชน มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นระเบียบ