intro-theking.jpg

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2493

Logo-CPB-New-50px.png สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พันธกิจ : “เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์อย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย” 

เข้าสู่หน้าแรก

 

 ไทย / English