สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

THE CROWN PROPERTY BUREAU
- +

เกร็ดความรู้

ธัมเมกขสถูป พุทธานุสรณ์สถานแก่ผู้เห็นธรรม

 

 

f212546586f19d4f4f6f8342bf1351b1.jpg

DSC09537.jpg

 

     ย้อนกลับไปในช่วงพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร’ แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ท่านโกณฑัญญะ ฟังพระธรรมเทศนาเกิดดวงตาเห็นธรรม (ธรรมจักษุ) บรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นพระโสดาบัน และทูลขอบวชเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เกิดเป็นปฐมสาวกหรือพระสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้า และพระพุทธศาสนา จึงเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อย่างบริบูรณ์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หรือ “วันอาสาฬหบูชา” ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

83.jpg

 

 

062be8ed2b7c6afaf21e5dcc77920786.jpg

 

     สถานที่ที่ทรงแสดงธรรมเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกในโลกนั้น เกิดเป็นพุทธานุสรณ์สถานระลึกถึง คือ ‘ธัมเมกขสถูป’ ซึ่งเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถาน 4 แห่งที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ.269-311) ธัมเมกขสถูปเป็นสถูปขนาดใหญ่ มีความสูง 31.3 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 28.3 เมตร ด้านล่างก่อด้วยหิน สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ทำเป็นช่องๆ แต่ละช่องประดิษฐานพระพุทธรูปแบบต่างๆ ส่วนช่องใหญ่รอบองค์พระสถูปนั้นมี 8 ช่อง ซึ่งมีความหมายถึง มรรคมีองค์ 8 ประการ ธัมเมกขสถูป มาจากคำว่า ‘ธัมเมกขะ’ หมายถึง เห็นธรรม ส่วน ‘สถูป’ หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่บรรจุของควรบูชา เป็นอนุสรณ์เตือนใจให้เกิดกุศลธรรม ดังนั้น ธัมเมกขสถูป สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เห็นธรรมในวันอาฬาหบูชา คือ พระโกณฑัญญะ

 

 

IMG_4123.jpg 5da45e5fa35c46b06b6912faacb23697.jpg

 

 

ข้อมูลจาก : สาระน่ารู้...สู่ผู้เช่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฉบับที่ 90 ประจำเดือนมิถุนายน 2561