เกร็ดความรู้

สวนนาคราภิรมย์

 

 

พื้นที่ประมาณ ๓ ไร่ ๓ งาน ๖๙.๙ ตารางวา อันเป็นที่ตั้งของสวนนาคราภิรมย์นั้น ในอดีตนับแต่ครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมอันหลากหลายของบริบทบ้านเมืองที่ผันแปรไปตามกาล เวลา มีความโดดเด่นสืบเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน

ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งวังของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้มีบทบาทสำคัญในการ บริหารราชการแผ่นดินหลายพระองค์ เช่น สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวงพิทักษ์มนตรี ต้นราชสกุล มนตรีกุล และสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมขุนอิศรานุรักษ์ ต้นราชสกุล อิศรางกูร ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พื้นที่บริเวณนี้จนกลายเป็นที่ว่างเปล่า กระทั่งในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างคลังสินค้าและโรงวิเสท อยู่ในความดูแลของพระคลังข้างที่และกรมพระคลังข้างที่ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตามลำดับ

 

 

 

 

 

  ล่วงถึง พ.ศ. ๒๔๘๕ พื้นที่บริเวณนี้ได้พัฒนาเป็นที่ตั้งของกรมการค้าภายใน อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และใน พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงพาณิชย์ได้ย้ายที่ทำการไปที่จังหวัดนนทบุรี จึงได้ส่งคืนพื้นที่พร้อมอาคารบริเวณกรมการค้าภายใน ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กอปรกับกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม และทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม แม้ว่าที่ดินบริเวณนี้จะมีมูลค่าในเชิงธุรกิจที่ค่อนข้างสูงแต่ทว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ตระหนักถึงสาธารณประโยชน์และการ พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลักจึงได้พัฒนาที่ดินบริเวณท่าเตียน เพื่อให้เป็นพื้นที่อันทรงคุณค่า มีความเหมาะสม และเป็นสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมือง เน้นความสวยงามทางกายภาพ ด้วยการเปิดพื้นที่เพื่อให้เห็นทัศนียภาพอันงดงามของสถานที่สำคัญทางประวัติ ศาสตร์ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและบริเวณใกล้เคียง เช่น พระบรมมหาราชวัง วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เป็นต้น โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และแล้วเสร็จใน พ.ศ.๒๕๕๓

สวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นสวนแห่งแรกที่ได้ดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งของการก้าวไปสู่การคืนความมีชีวิต ชีวาและความร่มรื่นให้แก่พื้นที่อันสำคัญยิ่งนี้ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งใหม่นี้ว่า “สวนนาคราภิรมย์” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีความหมายถึงสวนอันเป็นที่น่ารื่นรมย์ยิ่งของชาวพระนคร และพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห่งความรื่นรมย์และเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งที่อาศัยอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในและผู้ ที่ผ่านไปมา ทั้งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างไม่รู้ลืม