ข่าวทั่วไป

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “ร่วมใจฟื้นคืนชีวิตคลองบางลำพู”

0011.JPG

 

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพู จัดกิจกรรมเสวนา “ร่วมใจฟื้นคืนชีวิตคลองบางลำพู” ณ ห้องนานาภิรมย์ โรงแรมนูโว ซิตี โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ ชาวชุมชนบางลำพู, หน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และตัวแทนจากสำนักงานทรัพย์สินฯ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และชมนิทรรศการฟื้นฟูคลองบางลำพู โดยภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น การควบคุมระดับน้ำ, คุณภาพน้ำ, ภูมิทัศน์, ความเป็นระเบียบ, การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพูได้เริ่มดำเนินการพัฒนาคลองบางลำพูมาตั้งแต่ ปี 2553 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
โครงการรักษ์คลอง รักษ์น้ำ รักษ์ปลา  บ้านสวยน่ามองริมคลองบางลำพู และกิจกรรมเทน้ำชีวภาพ (EM) เพื่อปรับสภาพน้ำในคลองบางลำพูมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน คลองบางลำพูได้ฟื้นคืนอยู่ในสภาพที่ดี จนเกิดวัฏจักรชีวิตของสัตว์น้ำ มีสัตว์น้ำต่างๆ เกิดขึ้น ทำให้ได้รับการพิจารณาจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ให้เป็น “คลองต้นแบบการพัฒนา”

 

 

two011.jpg

นายวีระวัฒน์ รัตนทัศนีย หัวหน้ากองอาวุโส กองอสังหาริมทรัพย์ 1 ร่วมชมนิทรรศการ และ
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรมย่านบางลำพูและภาคี

 

two021.jpg

ชาวชุมชนบางลำพู, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รับฟังการบรรยายและแสดงความคิดเห็นในการเสวนา 
พร้อมล่องเรือศึกษาพื้นที่ประวัติศาสตร์เลียบคลองบางลำพู