ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงตึกแถว 3 ชั้น หมายเลข 204-206/255 , 769-771 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงตึกแถว 3 ชั้น หมายเลข 204-206/255 , 769-771
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

    สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงตึกแถว 3 ชั้น หมายเลข 204-206/255 , 769-771 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

    ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2566 ​​

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองการจัดจ้าง ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2787 7101 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาทำการ

 

รายละเอียดการประกวดราคา

รูปแบบ ประกวดราคา
ราคากลาง

 13,801,019.54 บาท (สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งพันสิบเก้าบาทห้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าซากวัสดุ  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
กำหนดการ

วันที่ 8 - 22 กันยายน 2566
 - แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประกวดราคาและรับเอกสาร

วันที่ 29 กันยายน 2566     
 
- เวลา 10.00 น.                   สำรวจพื้นที่ ณ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์                    

วันที่ 10 ตุลาคม 2566           ประกวดราคา ณ ห้องประชุม 6301 อาคาร 6 ชั้น 3
 - เวลา 09.00 - 09.45 น.       ลงทะเบียน                
 - เวลา 10.00 น.                   ยื่นซองเสนอราคา
 - เวลา 11.00 น.                   พิจารณาผลการประกวดราคา

 

ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงตึกแถว 3 ชั้น หมายเลข 204-206/255 , 769-771
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)

ดาวน์โหลด
(ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : แบบงาน)

 

ข้อปฏิบัติในการเสนอราคางานจัดจ้าง (คลิกที่นี่)