ประกาศ เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564

''

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564

ตามประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ลงวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 และประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ลงวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปัจจุบัน  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีอัตราตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราว่าง จึงได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานและจำนวนอัตราใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สมัครงานปี 2564 สามารถพิจารณาตำแหน่งงานใหม่ที่มีความเหมาะสมกับตนเองได้

ในการนี้ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ขอยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 และจะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกใหม่ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.crownproperty.or.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

''

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)