พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เพื่อความสุขของประชาชน

     พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงราชย์สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช โดยทรงพากเพียรพยายามบริหารราชการอย่างเต็มพระกำลังความสามารถทุกประการ แต่ด้วยวิกฤตภาวะที่เป็นไปตามกระแสโลก ทั้งปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ปัญหาเรื่องความเคลื่อนไหวด้านแนวคิดทางการเมืองการปกครอง ทำให้ต้องทรงพระคุณธรรมอย่างหนักแน่นให้อันที่จะทรงถือเอาความสงบสุขของประชาราษฎรเป็นที่ตั้ง

     การเสด็จพระราชดำเนินไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ก็ทรงหวังจะได้ทรงทำนุบำรุงราษฎร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดโปรดมีพระราชดำรัสให้ประชาชนทราบพระราชประสงค์และทรงตักเตือนให้ตั้งใจประกอบสัมมาชีพในหลักศีลธรรมและกฎหมายเสมอ เป็นต้นว่าพระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อคราวเสด็จเลียบมณฑลพายัพ ความว่า


     “...ด้วยใคร่จะเห็นภูมิลำเนาและคุ้นเคยกับผู้คนชาวมณฑลกับทั้งตรวจตราการงานบ้านเมืองให้แจ้งประจักษ์แก่ตนเอง เพื่อประโยชน์ที่จะปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาเขตและประชาชนในสยามประเทศให้สมบูรณ์พูนสุข เสมือนสมเด็จพระราชบรรพบุรุษของเราได้ทรงปกครองมาแต่ปางก่อน ถ้าและสามารถจะให้บ้านเมืองกับไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมีความสุขสมบัติวัฒนาการยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนได้ ก็จะยังเป็นความยินดี...”


     ส่วนข้าราชการ พระองค์ก็มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชการสำนึกว่าต้องรับราชการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเป็นสำคัญ มิใช่ใช้อำนาจกดขี่ราษฎร จึงมีพระบรมราชโองการให้เสนาบดีทุกกระทรวงควบคุมความประพฤติข้าราชการอย่างจริงจัง

     จนแม้ที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ก็ทรงยอมสละพระราชาภิสิทธิ์ลงทุกสถาน เพียงเพื่อหวังความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง มิให้ต้องเดือดร้อนแก่ประชาชนของพระองค์

 

ที่มาข้อมูล : หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ 6 เมษายน 2561
สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”