• พระบรมฉายาลักษณ์
 • -
 • "สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์"

  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
  เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่จัดการ ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์
  และดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่จะทรงมอบหมาย

  Slide
 • Slide 3

โครงการออกหน่วยพระราชทาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดน่าน

ข่าวของสำนักงาน

       สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับผู้เช่า จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดแผงค้าโซนอาหารปรุงสุก…

ข่าวของสำนักงาน