คณะผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานผู้อำนวยการ

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ผู้อำนวยการ


พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานรองผู้อำนวยการอาวุโส

พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

รองผู้อำนวยการอาวุโส

สำนักงานรองผู้อำนวยการ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

รองผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

สำนักงานผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(ส่วนกลาง)

นางบุณฑริกา รื่นสัมฤทธิ์

สำนักงาน
รองผู้อำนวยการที่ ๑

นางสาวอภิรดี เงินวิจิตร

รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑/๑

นางสุนีย์ สะเทือนวงษา

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑/๒

นางสาวพิชญา รัตนพล

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๑/๓

นายประยุกต์ อนุพันธุ์สกุล

สำนักงาน
รองผู้อำนวยการที่ ๒

นายชูศิริ คัยนันทน์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๒/๑

นายพิชิตศักดิ์ มีมาก

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๒/๒

นายธนา คชาไพร

(รักษาการ)

สำนักงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๒/๓

นายอดุลย์ บุญลึก