ประกาศจากสำนักงาน

ประกาศจากสำนักงาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มิให้มีการนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขึ้น   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ประกาศจากสำนักงาน

เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และการระบุชื่อผู้รับหนังสือ ของหน่วยงาน

ตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็น “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” รวมทั้งเปลี่ยนชื่อผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็น “ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” นั้น ในการนี้ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์…
ประกาศจากสำนักงาน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ณ โถงบริการผู้เช่า (ส่วนกลาง) และงานบริการผู้เช่า (ส่วนภูมิภาค) จึงกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ