ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี   วันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๔…

มหามิ่งมงคลนาม

  มหามิ่งมงคลนาม      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

โครงการเกษตรวิชญา (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  โครงการเกษตรวิชญา (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่      วันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช…

พระบรมราชสมภพ

  พระบรมราชสมภพ      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช…

ทรงงานเพื่อชาติและประชาชน

  ทรงงานเพื่อชาติและประชาชน "...เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" เป้าหมายที่ทรงคุณค่ายิ่ง…

พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด

  พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…

พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนไทย

  พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนไทย      เด็กและเยาวชน คือกำลังสำคัญอันจักกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศชาติ…

พระราชหฤทัยที่ทรงงานด้วยหัวใจ

  พระราชหฤทัยที่ทรงงานด้วยหัวใจ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน พระราชวิสัยทัศน์การพัฒนาแบบองค์รวมและรอบคอบในการทรงงาน

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน พระราชวิสัยทัศน์การพัฒนาแบบองค์รวมและรอบคอบในการทรงงาน…