สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     

     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานสถาปนา “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565

 

-

 

-

 

     สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และเครือข่ายองค์กรชุมชนได้จัดเวที “การพัฒนาที่อยู่อาศัย ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง” โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 47 หน่วยงาน

     ทั้งนี้ นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565

 

-

 

-

     

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงบนพื้นที่ชุมชนของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 40 ชุมชน ซึ่งฝ่ายบริหารงานชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน