สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานวันทันตสาธารณสุขและทันตกรรมพระราชทาน

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สนับสนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานวันทันตสาธารณสุขและทันตกรรมพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุน พร้อมน้ำดื่ม “น้ำบาดาล” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,000 ขวด ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

 

-

 

-

 

-

 

-