โครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 9 และ 10 ประจำปี 2566 ผ่าตัดรักษาโรคตา ณ โรงพยาบาลโพนทราย และโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

-

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน

 

-

     

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคี จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 9 และ 10 ประจำปี 2566 ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 435 คน โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด  ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลโพนทราย และโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลทั้งสองแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง จึงจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น นับเป็นอุปสรรคสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ป่วยในพื้นที่ ขาดโอกาสในการรักษาและเกิดปัญหาต่อสุขภาพตลอดจนการดำเนินชีวิตในระยะยาว

 

-

     

     การนี้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และรองประธานกรรมการโครงการฯ และนางนวลพรรณ ล่ำซำ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา

 

-

 

     การดำเนินโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งการตรวจสุขภาพรักษาโรคตา และด้านทันตกรรม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม