โครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 9 และ 10 ประจำปี 2566 ผ่าตัดรักษาโรคตา ณ โรงพยาบาลโพนทราย และโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

     สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน" ครั้งที่ 9 และ 10 ประจำปี 2566 ผ่าตัดรักษาโรคตา ณ โรงพยาบาลโพนทราย และโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 15-16 กันยายน 2566