โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

-

 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน


     วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จักษุแพทย์อาสา ทันตแพทย์อาสา จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. หน่วยงานภาคี และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

 

-

     

     วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะทันตแพทย์ ปฏิบัติภารกิจบริการทันตกรรม

     วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 พิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน และ กิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” โดยนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี คณะแพทย์ปฏิบัติภารกิจผ่าตัดตาต้อกระจกและทันตกรรม

 

-

 

ภาพการสนับสนุนงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของเหล่าจิตอาสา

 

-

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เด็กและเยาวชน
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกิจกรรมด้านจิตอาสา
     

 

-


     วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 พิธีปิดกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบเกียรติบัตร

 

-


     วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีปิด และร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานภาคี มอบแว่นตาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

     การออกหน่วยในครั้งนี้ มีผู้ได้รับบริการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 212 ราย และหน่วยทันตกรรม จำนวน 173 ราย ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการด้านจักษุและทันตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดี ได้รับโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย