เชิญเที่ยวชมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่”

 


     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคี 26 องค์กร อาทิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ร่วมจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น อาทิ 

  • นิทรรศการ เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธานสู่ข้าวไทย.. รักษาไว้ให้ยั่งยืน” จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • นิทรรศการ เรื่อง “กุ้งสมเด็จ…จากพระมหากรุณาธิคุณ สู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา” จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • นิทรรศการ เรื่อง “การอนุรักษ์สัตว์ป่า” จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • นิทรรศการ เรื่อง “ช้างไทย” จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • นิทรรศการโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
  • การประกวดพันธุ์ไม้ 8 ชนิด ได้แก่ บอนสี แก้วกาญจนา โกสน โป๊ยเซียน ชวนชม หน้าวัวใบ ลิ้นมังกร และพญามังกร โดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
  • การประกวดปลากัด
  • กิจกรรมการประมูลพันธุ์ไม้

     ที่สำคัญในงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการในพระองค์ อาทิ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โครงการหลวง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มาจัดนิทรรศการและนำผลิตผลมาจำหน่ายให้ประชาชนด้วย

     ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ผลิตผลจากโครงการพระราชดำริและเกษตรกร ได้ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร