ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์  พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ 
พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ เสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการทุกปี อาทิ เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศอิตาลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น อิหร่าน เนปาล ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นต้น ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทุกครั้ง ทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนและระหว่างประทับอยู่ในประเทศนั้น ๆ ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศไทย อาทิ ทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร อุตสาหกรรม งานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศนั้น ๆ


     ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะแทนพระองค์ อาทิ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 เสด็จออกแทนพระองค์ ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังผู้นำประเทศต่าง ๆ อาทิ พระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยังนายฮัสซัน รูฮานี ในโอกาสได้รับเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 พระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 และพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายเอ็มมานูเอล มาครง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เป็นต้น


     เมื่อครั้งที่ประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศต่าง ๆ ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทรงส่งข้อความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้นำประเทศนั้น อาทิ พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรณีเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศเมียนมาตกในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งใกล้เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 และพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร กรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ใจกลางกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เป็นต้น


     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเศร้าพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคต ที่นับเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระประมุขซึ่งเป็นที่รักแห่งสหราชอาณาจักร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์จัดพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ หน้าพระบรมมหาราชวัง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปในพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

     ด้วยความสัมพันธ์ของสองราชวงศ์อันแนบแน่นมาช้านาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565


     ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2566 เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองราชวงศ์และสองประเทศนี้ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนสืบไป

 

ที่มาข้อมูล : หนังสือทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ 
โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
และเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์