ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน

 

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์
พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน


เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป


     พระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นประจักษ์ถึงพระราชปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ราษฎรอยู่ดีกินดี

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถทางด้านการทหาร ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านความมั่นคง การศึกษา การทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอื่น ๆ ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ มากมายตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎร ทรงเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาทรัพยากร การพัฒนาอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

     ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ ปรากฎชัดในพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่สีชมพู ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอันตรายสูง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสำรวจพื้นที่ รับฟังสภาพปัญหาของพื้นที่เพื่อวางแผนและพระราชทานให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ปรากฎชัดจากการเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ทุรกันดารภาคกลาง พื้นที่ชายแดนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยพระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

 

 

ที่มาข้อมูล : หนังสือทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ 
โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)