พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

 

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เพื่อความสุขของประชาชน

 

     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรทรงมีโอกาสได้เตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาศิลปวิทยาการอย่างรอบด้านทั้งการทหารและพลเรือน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักยุทธศาสตร์ และพระมหากษัตริย์จอมปราชญ์ กระทั่งทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ทรงถึงพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถหลากสาขา ทรงเป็นศิลปินที่ทรงใช้การสื่อสารมวลชนและพระราชอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี มาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจประชาชนถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์สำหรับความเป็นพลเมืองของชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะ

     พระองค์มีพระราชปณิธานสูงสุดในการที่จะยกระดับประเทศสยามให้เทียมบ่าเทียมไหล่กับมหาประเทศในเวทีสากล ดังความในพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานแก่สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ความว่า

     “...ในชั้นต้นกิจการต่างๆ คงจะต้องดำเนินอย่างช้าๆ เพราะมีเครื่องกีดขวางอยู่หลายอย่างที่ฉันจะต้องข้าม เราอยู่ในสมัยที่ลำบาก เพราะมีขนบธรรมเนียมโบราณคอยต่อสู้ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงแต่ฉันไม่คิดจะยอมแพ้ ฉันยังหวังจะมีชีวิตอยู่นานพอที่จะได้เห็นประเทศสยามเข้าร่วมในหมู่ชาติต่าง ๆ  โดยได้รับเกียรติ และความเสมอภาคอย่างจริงๆ ตามความหมายของคำนั้นทุกประการ...”

     เพื่อให้พระราชปณิธานของพระองค์บรรลุผล จึงจำเป็นต้องทรงปลูกฝังปณิธานดังกล่าวขึ้นในจิตใจคนในชาติด้วย และการที่ปณิธานนั้นจะบังเกิดขึ้นได้ ก็ต้องมีความรู้สึกรักชาติอย่างแท้จริงเป็นรากฐาน ตลอด 15 ปีแห่งการทรงราชย์ จึงทรงปลูกฝังความสำนึกรักในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนในชาติ โดยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงหน้าที่ที่ทุกคนพึงปฏิบัติในฐานะพลเมืองดี

     การเตรียมพร้อมที่ว่า “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์” ในรัชสมัยของพระองค์ แท้จริงก็ทรงแสดงพระราชปณิธานไว้ชัดเจนว่า เพื่อหวัง “ความสุข” ของคนไทย

     “ข้าพเจ้าหรือรัฐบาลของข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจอย่างหนึ่งอย่างใดนอกจากที่จะรักษาผลประโยชน์และความสุขของท่านทั้งหลาย ไม่ได้ตั้งใจที่จะเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ตรงกันข้าม ตั้งใจเพียงรักษาอำนาจและอิสรภาพของพวกเรา ตั้งใจรักษาความสุขของพวกเราเอง ตั้งใจเพียงจะไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเรา...”

 

ที่มาข้อมูล : หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ 6 เมษายน 2561
สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”