วันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อมูลวันสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน

เดือนมกราคม
- 9 มกราคม 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า
- 13 มกราคม 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการแผนกการบินเป็นครั้งแรก
- 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เดือนกุมภาพันธ์
​- 1 กุมภาพันธ์ 2544 ร้านโกลเด้น เพลซ เปิดบริการครั้งแรก ณ สาขาพระราม 9
- 2 กุมภาพันธ์ 2536 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา : วันนักประดิษฐ์
- 5 กุมภาพันธ์ 2404 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนเจริญกรุง

เดือนมีนาคม​​
- 17 มีนาคม 2509 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ “ปลานิล”
- 22 มีนาคม 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช 2456”
- 29 มีนาคม 2442 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด “ตลาดนางเลิ้ง”

เดือนเมษายน
- 1 เมษายน 2448 วันเลิกทาส
- 7 เมษายน 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป ครั้งที่ 1
- 26 เมษายน 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลศิริราช

เดือนพฤษภาคม
​- 17 พฤษภาคม 2507 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด “เขื่อนภูมิพล”
- 19 พฤษภาคม 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนคำว่าเมือง เรียกว่า “จังหวัด”
- 30 พฤษภาคม 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

เดือนมิถุนายน
- 3 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชุมชนชาวจีนย่านเยาวราช และสำเพ็ง
- 4 มิถุนายน 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรา “พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์” พุทธศักราช 2461
- 8 มิถุนายน 2514 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ “ถนนรัชดาภิเษก” 

เดือนกรกฎาคม
​- 2 กรกฎาคม 2476 ศาลาเฉลิมกรุง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรก
- 13 กรกฎาคม 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดการน้ำมาใช้ในพระนครเป็นครั้งแรก
- 21 กรกฎาคม 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างดุสิตธานี : เมืองจำลองแห่งประชาธิปไตย

เดือนสิงหาคม
- ​​4 สิงหาคม 2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา “กรมไปรษณีย์”
- 26 สิงหาคม 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาตให้ “สร้างตึกแถวริมถนนหน้าพระลาน”

เดือนกันยายน
- 1 กันยายน 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา “จุดเริ่มต้นการศึกษาภาคบังคับของไทย”
- 23 กันยายน 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดรับแลกเปลี่ยนธนบัตรแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ “ธนบัตร” ออกใช้เป็นครั้งแรกในสยาม
- 28 กันยายน 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย “วันพระราชทานธงชาติไทย”

เดือนตุลาคม
- 21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
- 25 ตุลาคม 2473 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแห่งกรุงสยาม

เดือนพฤศจิกายน
- 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
- 19 พฤศจิกายน 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร “อุทกพลวัต”
- 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง “กรมสาธารณสุข”

เดือนธันวาคม
- 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกและประเทศไทย
- 17 ธันวาคม 2532 สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จสวรรคต
- 21 ธันวาคม 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเปิดทางรถไฟสายแรกในสยาม (สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา)