โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ตอนที่ 3

 

โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร
ตอนที่ 3

     คลองเปรมประชากร เป็นโครงการนำร่องในการดำเนินการพัฒนาคูคลองและชุมชนโดยรอบตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลำคลองที่มีอายุการใช้งานมากว่า 100 ปี ย่อมมีความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ประกอบกับการขยายตัวของเมืองที่ทำให้มีการสร้างบ้านเรือนรุกล้ำลงไปในคลองก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหมักหมมมานานปี


     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุง แก้ไขปัญหา เพื่อให้คลองกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม อันจะเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาคูคลอง และชุมชนแห่งอื่นต่อไป


     โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2560 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองและประการที่สำคัญยิ่ง คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองให้น่าอยู่อาศัย เริ่มจากชุมชนบริเวณวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร ซึ่งแต่เดิมมีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคูคลองขวางทางระบายน้ำ มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย แต่ในวันนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรึงให้ดีขึ้น โดยย้ายครัวเรือนที่เคยรุกล้ำลำคลองให้ขึ้นมาอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างถูกกฎหมายให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง เกิดเป็นชุมชนประชาร่วมใจ 1 และ 2 อันแสดงให้เห็นว่า ความร่วมแรงร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้


     ปัจจุบันประชาชนในชุมชนประชาร่วมใจ ริมคลองเปรมประชากรต่างมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรง ปลอดภัย และมั่นคง และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวม หน่วยราชการในพระองค์พร้อมด้วยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สสส เอสซีจี ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ป่าไม้ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองหลวง ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้สนองพระราโชบายสร้างป่าเล็กในเมืองใหญ่ โดยจัดสร้างสวนสาธารณะ สวนป่า สวนดอกไม้นานาพรรณ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดขนาดใหญ่สำหรับหายใจ รับอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่ประชาชนและเยาวชน ให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ต้นไม้ที่มอบแก่ชุมชนประชาร่วมใจในครั้งนี้ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อาทิ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์จากความสวยงามแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารภายในครัวเรือนเสมือนมีแปลงผักประจำบ้าน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังได้อาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย
นอกจากนั้น ในบริเวณพื้นที่ว่างของชุมชน ยังจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มกิจกรรมสันทนาการในยามว่าง รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสมัครสมานสามัคคีในหมู่สมาชิกของชุมชน  

     พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวทางในการพลิกฟื้นความสมบูรณ์ของคูคลองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงใส่ใจดูแลทุกข์สุขของพสกนิการ โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ขยายผลไปสู่ภาพรวมของประเทศ สมดังพระราชสัตยาธิษฐานที่พระราชทานไว้ในพระปฐมบรมราชโองการว่า จะทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป