เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และการระบุชื่อผู้รับหนังสือ ของหน่วยงาน

ตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็น “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” รวมทั้งเปลี่ยนชื่อผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็น “ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” นั้น

ในการนี้ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวตามกฎหมายให้ทราบ โดยในการติดต่อด้านธุรกรรมหรือด้านเอกสาร ขอให้แจ้ง หรือสั่งจ่าย และจัดส่งในนาม สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หรือผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตามแต่กรณี ดังนี้

๑. สำหรับการสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค และการระบุชื่อหน่วยงานในเอกสารที่เป็นนิติสัมพันธ์ และธุรกรรมทุกประเภทเป็น “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”

๒. สำหรับการระบุชื่อผู้รับหนังสือของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในเอกสารที่เป็นนิติสัมพันธ์ และธุรกรรมทุกประเภทเป็น “เรียน ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
กองสื่อสารองค์กรภายนอก
ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2787 6917 - 20
www.crownproperty.or.th