ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ      จากพื้นที่ที่มีปัญหา หมู่บ้านที่ไม่มีใครรู้จัก ชาวบ้านยากจน การเดินทางยากลำบาก…

การศึกษาในต่างประเทศ

 การศึกษาในต่างประเทศ     วันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประเทศอังกฤษ…

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช…

การศึกษาเบื้องต้น

    ในเดือนกันยายน พุทธศักราช 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะพระชนมายุ 4 พรรษา ทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาล ณ ห้องชั้นล่าง…

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543…

พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

 พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่     ครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 1 เดือน 18 วัน…

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี   วันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๔…

มหามิ่งมงคลนาม

  มหามิ่งมงคลนาม      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…

โครงการเกษตรวิชญา (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  โครงการเกษตรวิชญา (พัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ) ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่      วันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช…

พระบรมราชสมภพ

  พระบรมราชสมภพ      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช…