ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด

  พระราชกรณียกิจ สืบสาน รักษา ต่อยอด        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…

พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนไทย

  พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนไทย      เด็กและเยาวชน คือกำลังสำคัญอันจักกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศชาติ…

พระราชหฤทัยที่ทรงงานด้วยหัวใจ

  พระราชหฤทัยที่ทรงงานด้วยหัวใจ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน พระราชวิสัยทัศน์การพัฒนาแบบองค์รวมและรอบคอบในการทรงงาน

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ทั่วถิ่นทุรกันดารทั้งแผ่นดิน พระราชวิสัยทัศน์การพัฒนาแบบองค์รวมและรอบคอบในการทรงงาน…

โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองแม่ข่า

         ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ทรงครองราชย์…

โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ตอนที่ 2

  โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ตอนที่ 2      คลองแม่ข่า 1 ในชัยมงคล 7 ประการ ที่มีประวัติความเป็นมาควบคู่กับเมืองเชียงใหม่ มากว่า 725…

โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ตอนที่ 1

  โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ตอนที่ 1      คลองแม่ข่าหรือน้ำแม่ข่า เป็นลำน้ำธรรมชาติที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน…

พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน

  พระราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อความสุขของประชาชน      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช…

ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระเมตตากว้างใหญ่ไพศาล

  ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ พระเมตตากว้างใหญ่ไพศาล      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…